Thông Báo về việc Tạm Hoãn Tổ Chức Cuộc Đấu giá Tài Sản Ngày 16/09/2017